Nero 54-68 e.Kr - Ett vackert exemplar med Janustemplet

8 500 kr

Nero 54-68 e.Kr - Den värsta kejsaren Rom skådat
As med härligt skarpt porträtt i hög relief samt det historiskt betydelsefulla Janustemplet med stängda dörrar. Kvalitet 1+/01+, 9.40g, 28mm


Åtsida
Kejsarens högervända lagerkrönta bild och i omskriften: "NERO CAESAR AVG GERM IMP"


Frånsida
Janustemplet med sina stängda dubbeldörrar samt sidovägg till vänster med långt gallerat fönster. I omskriften: "PACE P R TERRA MARIQ PARTA IANVM CLVSIT" och i fälten: "S C". (Pace Populo Romano Terra Marique Parta Ianum Clusit, Senatus Consultum). Texten lyder: "Fred åt det romerska folket på land och till sjöss. Janustemplets portar är stängda. Senatens beslut".


Betydelsen av Janustemplet med stängda dörrar
I den latinska texten om myntet med kejsar Nero beskrivs Janustemplet med stängda dörrar. Detta har en symbolisk betydelse som representerar en period av fred: Janus var den romerska guden för dörrar, portar, början och slut. Hans tempel hade två dörrar, en vänd mot öst och en vänd mot väst. Templet öppnades under krigstider för att symbolisera att Rom var redo att kämpa, och stängdes under fredstider för att symbolisera att freden hade återupprättats.

Stängda dörrar på myntet indikerar därför att Rom under Neros styre befann sig i en period av fred och stabilitet. Detta var en viktig propagandapoäng för kejsaren, som ville framställa sig som en stark och fredlig ledare.

Det är dock värt att notera att verkligheten inte alltid överensstämde med propagandan. Under Neros styre inträffade en rad uppror och konflikter, både inom och utanför Roms imperium. Men bilden av Janustemplet med stängda dörrar symboliserar ändå den fredliga ideal som kejsaren och hans anhängare strävade efter.