Adolf Fredrik - Rikets Ständers Banks hundra års fest den 3 oktober 1768 - RAR av Gustaf Ljungberger

17 500 kr

Adolf Fredrik - Rikets Ständers Banks hundra års fest den 3 oktober 1768 - RAR
Denna vackra "minnespenningen", som genom Bankofullmäktiges försorg blivit präglad, överlämnades till kungliga familjens alla ledamöter den 3 oktober 1768, samma dag som Ständernas förordning om Banken hade blivit kungjord.


Om medaljen och dess sällsynthet
En tekniskt ocirkulerad pampig medalj med full präglingsglans och endast lätta märken av hantering och obetydligt kabinettsslitage på de högsta partierna. Av silvermedaljerna har jag noterat fem exemplar under de senaste ca 20 åren och av bronsexemplaret endast tre och som sådan RAR. Graverad av Gustaf Ljungberger. Kvalitet 01, 117.40g, 63.64mm, Hildebrand 45.


Åtsida
En ung man i antik dräkt, med en olivqvist i handen, står med armen vilande på en avskuren kolonn, på vars framsida är fästade de fyra riksståndens sinnebilder, svärd, bok, merkuriistav, skära. Vid sidan står en korg överfull med penningar, varav en hänger i en kedja, andra ligga nedanför, vaktad av en bevingad drake. I avskärningen: "HOLMIAE". - På avskärningslinien gravörens initialer: G. L. I omskriften: "FISCUS ORDINUM REGNI SVECIAE.", hela texten översatt betyder: "Sveriges Rikes Ständers Bank - I Stockholm."


Frånsida
En flodgud (Nilen), med sävkrans på huvudet och sädesax i handen, ligger bland säv under ett palmträd, stödjande sig på en strömmande urna. Under hans ben dyker en krokodil upp ur floden. På avstånd ses pyramider. I avskärninge.: "IUBILEUM PRIM. MDCCLXVIII". – På avskärningslinien gravörens initialer: G. L. I omskriften: "AMPLIATOR CIVIUM". Hela texten översatt lyder: "Den förstorar medborgarnas förmögenhet - Första jubileumshögtidligheten 1768".

x