Adolf Fredriks kröning i Stockholms storkyrka den 26 november 1751 HYBRID Wikman & Fehrman - EXTREMT SÄLLSYNT

15 000 kr

Adolf Fredriks kröning i Stockholms storkyrka den 26 november 1751 - EXTREMT SÄLLSYNT
Adolf Fredrik utropades till Konung den 26 mars 1751, dagen efter konung Fredriks död, och avgav samma dag i Rådet sin försäkran. Adolf Fredrik hade valts till svensk tronföljare under stora påtryckningar från Ryssland och i Sverige blev Adolf Fredrik närmast maktlös och ständerna styrde riket med konungens namnstämpel. Adolf Fredrik hade i det närmaste endast en representativ roll. Innan kröningen försäkrade sig Rikets Ständer sig genom en särskildt uppsatt ”Svea Konunga-Försäkran”, som Adolf Fredrik fick underteckna och som i realiteten gjorde honom maktlös. Kröningen förrättades av Ärkebiskop Henrik Benzelius, som jemte äldste närvarande Riksrådet Grefve Arved Posse satte kronan på Konungens huvud. Drottningen, Lovisa Ulrika, kröntes samma dag. Hyllningen skedde den 28 november på planen framför det  gamla kungshuset på Riddarholmen, där den kungliga familjen ännu bodde.


Om medaljen och dess sällsynthet - Hybridprägling av Wikmans åtsida med Fehrmans frånsida
En sällsynthybridpräglad  kröningsmedalj där jag endast noterat ett enda exemplar, det här utbjudna. Medaljen saknades helt i friherre Bondes samling och  i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Åtsidestamp graverad av Carl Johan Wikman och frånsidestampen av Daniel Fehrman.  Silver. Kvalitet 1+, mindre märken,  74.56g, 52mm, Hildebrand 20var.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild i full kröningsskrud samt omskriften: "ADOLPHUS FRIDERICUS, D G REX SVECIAE" som översatt betyder: "Adolf Fredrik, med Guds nåde konung av Sverige". Under konungens bild gravörens initialer "D.F."


Frånsida
Konungen tronande i centrum i full kröningsskrud, krönt och hållande i sprira och riksäpple. Vid sidorna kvinnor iklädda antika dräkter symboliserande de fyra stånden som avlägger trohetsed till konungen. Ovanför texten: "FIDES MUTUA" och nederst i avskärningen "IN SACRIS CORONAT HOLM D XXVI NOV MDCCLI" som översatt betyder: "Ömsesidig trohet - Vid kröningshögtidligheterna i Stockholm den 26 november 1751".