Avtäckningen av konung Karl XIII:s bildstod i Stockholm den 7 november 1821 av Barre

4 500 kr

Avtäckningen av konung Karl XIII:s bildstod i Stockholm den 7 november 1821
Bildstoden, bekostad av Konung Karl XIV Johan, upprestes i en del av före detta Kungsträdgården, som förändrats till ett öppet torg, vilket genom kungligt brev av den 26 mars 1822 erhöll benämningen "Carl XIII:s torg". Bilden, modellerad av professor Gustaf Göthe, är gjuten i Paris av Carbonnau. De på bottenplanen liggande fyra lejonen, vilka här anbragtes år 1824, är modellerade av B. E. Fogelberg och gjutna på samma ställe. Vartdera lejonet vilar ena tassen på ett klot; på två av dessa klot ses Sveriges tre kronor, på de andra två norska lejonet med yxan. Hildebrand skriver att avtäckningen skedde på årsdagen av Karl Johans adoptering som son av Karl XIII. Det sistnämda stämmer inte då man kan läsa i dagstidningar från den 6 november att "avtäckningen av statyn lär ske den 7 november".


Medaljstamparna är naturligt nog graverade i Paris (Frankrike) av Jacques Jean Barre och präglade på kungliga myntverket på Karl XIV Johans bekostnad. Medaljen finns präglad både i silver och brons. Det här utbjudna exemplaret är präglat i brons i härligt hög porträttrelief med fullt bevarad präglingsglans och endast mindre märken av hantering och endast lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Brons, 83.13g, 54 mm, Hildebrand 31, kvalitet cirka 01/0. 

Åtsida
Konungens vänstervända lagerkransade bild. I omskriften: "CAROLUS XIV IOHANNES SVECORUM ET NOR-VEGORUM REX". Under bilden gravörens namn: "BARRE F".


Frånsida
Karl XIII:s bildstod, flankerat av två liggande lejon. I omskriften: "CAROLO XIII RERUM SVECIAE RESTITUTORI PATRI PATRIAE" och på fotställningen texten: "ÅT CARL XIII FADERNESLANDETS RÄDDARE FOLKETS FADER AF DESS TACKSAMME SON CARL XIV JOHAN". I avskärningen texten: "PIE VOVIT FILIUS CAROLUS XIV IOHANNES MDCCCXXI" och till höger, vid kanten i avskärningen gravörens namn: "BARRE F".  De latinska texterna lyder i översättning: "Åt Carl XIII fädernelandets räddare folkets fader av dess tacksamme son Carl XIV Johan 1821".