Den stora svältkatstrofen i Sverige 1772 - RRR

19 500 kr

Den stora svältkatstrofen i Sverige 1772 - RRR
En extremt sällsynt och historiskt signifikant medalj som präglades till minne av det understöd som gavs till landsbygdsområden som drabbats av svält i början av 1773. I min omfattande inventering av försäljningar som går tillbaks till slutet av 1800-talet har jag endast noterat en försäljningar, dvs det här utbjudna exemplaret. Tenn, 31.08g, 42mm, Hildebrand 28. Kungliga medaljer 41c, kvalitet 1+/01. Åtsidan graverad av Gustaf Ljungberger, frånsidan av Carl Gustaf Fehrman. Ex. samling Fehrman.


Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden "LIUNGBERGER". I omskriften: "GUSTAVUS III•D•G•REX SVECIAE•".


Frånsida
En stående kvinna (Frikostigheten) med ett ymnighetshorn i vänstra handen och i den högra en liten fyrkantig tavla. Ovanför avskärningslinjen till vänster, gravörens namn: "C FEHRMAN". I omskriften: "LIBERALITAS   AUGUSTI•" och i avskärningen: "CONGIARIUM FAME / PRESSIS CURAT• / MDCCLXXIII•"

 

Historisk bakgrund
Mer än 5 % av Sveriges befolkningen dog under 1773. Av dödsfallen kan 25 % kopplas till den rödsot/dysenteriepidemi som hade inleddes under året, och som kan kopplas samman med missväxten 1772–1773. Som en följd av detta initierads olika typer av hjälp till de fattiga, bla lät konung Gustav III inrätta ett arbetshus i Stockholm på Södermalm i hörnet av Götgatan och Högbergsgatan för att hjälpa de nödställda att komma i arbete och få inkomst till mat och husrum. Idag har få kännedom om de enorma umbäranden som befolkningan fick utstå och det rådde i stort sätt fritt fall för den fattiga delen av befolkningen, det fanns inget skyddsnät överhuvudtaget. Översatt till dagens svenska förhållanden (2021) när Pandemin skördat drygt 12.000 människors liv och närmast lamslagit samhället. Skulle vi drabbas av samma "effekt idag som 1773 motsvarar det ca 500.000 döda och på det viset är det lättare att förstå den enorma omfattning och påverkan på det gamla bondesamhället en hungersnöd fick. Medaljen utgör ett skakande tidsdokument!