Gustaf av Klint (1771-1840) - Härligt exemplar av Lea Ahlborn - Sjömilitär och kartograf

1 500 kr

Gustaf av Klint (1771-1840) - Härligt exemplar
Gustaf af Klint föddes den 31 maj 1771 i Karlskrona och avled den 30 april 1840. Han var en svensk sjömilitär och kartograf. Historiskt intressant silvermedalj med härligt blåskimrande patina och frostaktig relief. Graverad av Lea Ahlborn och utgiven av Vetenskapsakademien 1884. Silver 14.39g, 31mm, Hyckert II:104:2, kvalitet 01Åtsida
Klints högervända bild, under bilden gravörens initialer: "L.A.". I omskriften: "GUST. A KLINT CLASSIS SVEC. PRÆFECTUS". och efter nedre kanten: "N. 1771 O. 1840.".


Frånsida
En man, klädd i marinuniform, står vid rodret på en öppen båt som seglar med fulla segel mellan klipporna. Han vänder sig delvis tillbaka och pekar med handen för att visa kursen. På den yttersta klippan finns en pyramidformad fyr. Text ovanför: "EXPLORAT VIAS ET DESIGNAT." och i avskärningen på fyra rader: SOCIO DE RE NAUTICA OPTIME MERITO REG. ACAD. SC. SVEC. MDCCCLXXXIV.". Hela texten kan tolkas ungefär som: "Han utforskar vägar och markerar dem" och i avskärningen: "Tillägnad en förtjänstfull medlem av Kungliga Vetenskapsakademien, Sverige, 1884".

 

 


Mer om Gustaf av Klint

Af Klint visade tidigt intresse och begåvning för sjömansyrket, särskilt sjömätningsarbeten. Han deltog med stor framgång som flaggadjutant i 1788-1790 års krig mot Ryssland, främst som lots och rekognosör. Under kriget mot Norge 1814 tjänstgjorde han som flaggkapten för flottorna och befordrades senare samma år till överste i flottan. Han utnämndes till viceamiral år 1825.Under sin senare levnad ägnade han sig så ofta som möjligt åt att arbeta med det omfattande verket Sveriges sjöatlas. Detta verk består av en samling sjökort över rikets egna farvatten och kuster samt över farvatten som svenska sjöfarare besöker från Kattegatt till norra delen av Svarta havet. Af Klint utarbetade och delvis även graverade över femtio plåtar till detta verk, som omfattar "allmänna kartor" (i skalan 1:3 000 000), "passkartor" (i skalan 1:1 000 000), "kustkartor" (i skalan 1:200 000) samt "beskrivningar över Östersjön och dess vikar, Kattegatt och Norges kust". Han utförde detta arbete på eget ansvar och nästan uteslutande på egen bekostnad, även om han från och med 1818 fick ett offentligt årligt understöd på 1000 rdr för att komplettera verket, efter att det statligt finansierade sjökarteverket över Östersjön hade avbrutits på grund av brist på medel i slutet av 1790-talet.


Af Klint var ledamot av Örlogsmannasällskapet från 1797 och var även medlem i Vetenskapsakademien från 1819, Krigsvetenskapsakademien och Lantbruksakademien. Vetenskapsakademien präglade en minnespenning över honom år 1884.