Gustaf av Klint (1771-1840) - Toppexemplar - graverad av Ludvig Persson Lundgren - Viceamiral och kartograf

3 500 kr

Gustaf av Klint (1771-1840) - Toppexemplar
Gustaf af Klint föddes den 31 maj 1771 i Karlskrona och avled den 30 april 1840. Han var en svensk sjömilitär och kartograf. Historiskt intressant silvermedalj med härligt blåskimrande patina. Åtsidan med grund, gammal och icket störande repa. Graverad av Ludvig Persson Lundgren på uppdrag av Örlogsmannasällskapet i Karlskrona 1841. Brons 35.77g, 43mm, Hyckert II:104:1, kvalitet 01/0


Åtsida
Klints högervända bild, under bilden gravörens namn: "LUNDGREN F.", där bokstaven F är förkortning av latinets "Fecit" som betyder "Han gjorde den". I omskriften: "GUST. A KLINT CLASSIS SV. PRAEF. NAT. MDCCLXXI DEN. MDCCCXL".


Frånsida
En femuddig stjärna omges av strålar ovanför en del av jordklotet, där konturerna av kuster runt öar och fastland sträcker sig från Europas nordligaste delar runt Östersjön, Medelhavet och Svarta havet ner till Afrikas nordvästra kust. Resten av jorden är dold av moln åt söder och öster. Text överst: "APERIT SYRTES" och i avskärningen på tre rader: "REI BELLICAE NAVAL. REG. SOCIETAS MDCCCXLI". Den latinska texten kan tolkas som: "Den öppnar sunden" och "För krigsflottans sak. Kunglig sällskapet 1841."


Mer om Gustaf av Klint
Af Klint visade tidigt intresse och begåvning för sjömansyrket, särskilt sjömätningsarbeten. Han deltog med stor framgång som flaggadjutant i 1788-1790 års krig mot Ryssland, främst som lots och rekognosör. Under kriget mot Norge 1814 tjänstgjorde han som flaggkapten för flottorna och befordrades senare samma år till överste i flottan. Han utnämndes till viceamiral år 1825.


Under sin senare levnad ägnade han sig så ofta som möjligt åt att arbeta med det omfattande verket Sveriges sjöatlas. Detta verk består av en samling sjökort över rikets egna farvatten och kuster samt över farvatten som svenska sjöfarare besöker från Kattegatt till norra delen av Svarta havet. Af Klint utarbetade och delvis även graverade över femtio plåtar till detta verk, som omfattar "allmänna kartor" (i skalan 1:3 000 000), "passkartor" (i skalan 1:1 000 000), "kustkartor" (i skalan 1:200 000) samt "beskrivningar över Östersjön och dess vikar, Kattegatt och Norges kust". Han utförde detta arbete på eget ansvar och nästan uteslutande på egen bekostnad, även om han från och med 1818 fick ett offentligt årligt understöd på 1000 rdr för att komplettera verket, efter att det statligt finansierade sjökarteverket över Östersjön hade avbrutits på grund av brist på medel i slutet av 1790-talet.

Af Klint var ledamot av Örlogsmannasällskapet från 1797 och var även medlem i Vetenskapsakademien från 1819, Krigsvetenskapsakademien och Lantbruksakademien. Vetenskapsakademien präglade en minnespenning över honom år 1884.