Gustav IV Adolf, 1/6 Riksdaler 1805

3 500 kr

Gustav IV Adolf, 1/6 Riksdaler 1805
Kvalitet 01, plantsrispor, SMB 45