Gustav IV Adolf - FÖR ÖMSINT VÅRD OM TORFTIGA BARN - Ocirkulerat toppexemplar - Extremt sällsynt - RRR - graverad av Fehrman

9 500 kr

Allmänna Barnhus Direktion - FÖR ÖMSINT VÅRD OM TORFTIGA BARN
Stockholms stora barnhus grundlades år 1637. Den 4 Maj 1785 bestämde Kunglig Maj:t att barnhusbarnen, i stället för att, som dittills, sammanföras i trånga och osunda barnhus, skulle utlokaliseras till fosterföräldrar på landet. Tanken var att de där kunde åtnjuta en mera ändamålsenlig uppfostran med hälsosam miljö och förtjäna sitt uppehälle genom att arbeta i lantarbetarens hushåll som dräng eller piga (I klartext användes barnen som gratis och hårt arbetande arbetskraft, barnarbete var ju legio vid denna tid). 

Barnhus Direktion beslöt år 1791 anhålla om Kunglig Maj:ts tillåtelse att låta prägla en jetton som skulle överlämnas till fosterföräldrarna och tänkt att offentligen bäras, som en slags utmärkelse och erkänsla för "synnerlig ömhet och omvårdnad åt mottagna barnhusbarn".  I vilken omfattning som det verkligen har skett är osäkert då dessa medaljer är synnerligen sällsynta och de få exemplar jag noterat i brons eller silver har varit i god kvalitet och utan hänganordning eller perforering. 


Medaljen och dess sällsynthet
Den här utbjudna medaljen är i ett ocirkulerat praktskick, full utprägling och underbart sammetsglänsande präglingsglans. Endast med några helt obetydliga kontaktmärken och kabinettsslitage på de högsta punkterna. I min inventeringar har jag endast noterat två exemplar i brons varav det här utbjudna är ett av dem det andra exemplaret såldes på Ahlströms auktion 2004 och var även det i samma kvalitet. På KMK finns ett exemplar i brons och ett i silver. Graverad av Carl Gustaf Fehrman. Brons, kvalitet 01/0, 10.44g, 31.46, Hildebrand 41. RRR


Åtsida
Medaljen är präglad med samma åtsidestamp som begagnats för Tornerspelen vid Drottningholm 1799 (HK18) och avbildar konungens högervända bild med utslaget hår. I omskriften: "GUSTAF IV ADOLPH SV G OCH W KONUNG". Under bilden gravörens namn: "C. G. FEHRMAN"


Frånsida
Inom en krans av oliv- och rosor texten: "FÖR ÖMSINT VÅRD OM TORFTIGA BARN"