Gustav IV Adolf till minne av Uppsala möte 1593-1793 - Ett vackert ocirkulerat exemplar av Carl Gustaf Fehrman

19 950 kr

Jubelfesten till minne af Uppsala mötes beslut år 1593 firad den 8 Mars 1793.
Dagen firades över hela riket med ottesång, högmässa och aftonsång, med särskilt förordnade texter, varefter lästes en tryckt berättelse om anledningen till festen jämte uppgivna bön- och tacksägelse formulär. Konungen och hertig Karl (XIII), en stor mängd av hovet och högre ämbetsmän samt deputerade från stiften samlades i Uppsala, där akademiska tal hölls under fyra dagar och åtskilliga kyrkliga frågor behandlades, varigenom festen blev ett slags kyrkomöte. Den egentliga festdagen (en fredag) predikade biskopen i Borgå Dr. Zacharias Cygnæus i domkyrkan. Tjugosju teologie doktorer utnämndes.


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Under de senaste ca 20-åren har jag endast noterat detta exemplar i den stora internationella databasen, Coin Archives Pro. I denna databas finns de flesta auktionsföretagens försäljningar registrerade. I dagsläget ca 6 miljoner registrerade objekt från total nästa 7.000 olika auktionsförsäljningar världen över. Den här utbjudna medaljen är i ett vackert tekniskt ockirkulerat skick med fullt bevarad skimrande präglingsglans, med endast obetydligt lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna och obetydliga hanteringsmärken. Brons, kvalitet 01/0, Hildebrand 6, 62.5g, 56mm, graverad av Carl Gustavf Fehrman.


Åtsida
Konungens högervända bild med långt, utslaget hår. I omskriften: "GUSTAVUS IV ADOLPHUS D. G. REX SVECIAE". Nedanför bilden, gravörens namn: "C. G. FEHRMAN".


Frånsida
En stående kvinna (Religionen) i antik drägt, med ett upphöjdt kors i högra handen, vilande den vänstra på svenska skölden. Stående vid en fyrkantig avskuren pelare, på vars framsida ses en ringlagd orm, evighetens symbol. I omskriften: "SECULA VINCIT." och i avskärningen: ITERATUM IUBILÆUM / IN MEM. CONC. UPS. / MDCCXCIII". På avskärningslinjen gravörens initialer: "C.G.F." Hela texten översatt lyder: "Den övervinner århundraden - Förnyat jubileum till minne av Uppsala möte 1793".