Carl Carlsson Mörner af Tuna (1755-1821) - Greve, general, överståthållare och riksståthållare i Norge

3 500 kr

Carl Carlsson Mörner af Tuna (1755-1821) var en svensk greve, general, överståthållare och riksståthållare i Norge
Silver, 26.72g, 41mm, kvalitet 1+/01, Hyckert II:59:1a


Graverad av Carl Enhörning. Slagen av Timmermansorden 1818, då Mörner återvände från Norge. Till Ordens sjukhus testamenterade Mörner 2 000 riksdaler banco av medel som kronprins Karl Johan 1815 upplåtit honom att fritt använda till utdelning bland behövande i Sverige under åren 1803 till sin död.


Åtsida
Mörners högervända bröstbild, iklädd i harnesk och uniform, med serafimerband och Karl XIII:s orden. Under bilden gravörens initialer: "CE". I omskriften: "GREFVE CARL MÖRNER EN AF RIKETS HERRAR".


Frånsida
Stormästarens regalier (kommandostav, svärd och klubba) vilade på en avhuggen pelare. Ovanför dem svävade det allseende ögat i en triangel omgiven av strålar. I omskriften: "TIMMERMANS ORDENS STORMÄSTARE" samt på två rader i avskärningen: "LYCKLIGEN ÅTERKOMMEN I8I8".


Carl Carlsson Mörner af Tuna: En framstående militär och statsman

Carl Carlsson Mörner af Tuna (1755-1821) var en svensk greve, general, överståthållare och riksståthållare i Norge. Han levde under en tid av stora omvälvningar i Sverige, med krig och politiska förändringar, och kom att spela en betydelsefull roll i både militära och civila ämbeten.

Tidig karriär och militära bedrifter
Mörner föddes i en adlig familj på Småländska landsbygden och inledde sin militära bana som kadett vid artilleriet. Han visade sig vara en skicklig officer och steg snabbt i graderna. Han deltog i Gustav III:s statskupp 1772 och belönades med riddarskapet av Svärdsorden. Mörner kom att stå kungen nära och utnämndes till kammarjunkare 1785 och kavaljer hos kronprins Gustav Adolf 1787. Han befordrades till generalmajor 1808 och general 1812.
Mörner deltog i flera krig, bland annat Finska kriget 1808-1809 och Pommerska kriget 1813-1814. Han utmärkte sig för sitt mod och ledarskap och befordrades till fältmarskalk 1816.

Överståthållare i Stockholm och riksståthållare i Norge
Förutom sin militära karriär hade Mörner även en framgångsrik civil karriär. Han var överståthållare i Stockholm 1812-1818 och riksståthållare i Norge 1816-1818. I dessa roller visade han sig vara en kompetent och reformvänlig administratör. Han genomförde en rad reformer som förbättrade infrastrukturen, ekonomin och sociala villkoren i de områden han styrde över. Mörner var en kontroversiell figur under sin tid. Han var känd för sin starka personlighet och sina egna åsikter, vilket ibland ledde till konflikter med andra makthavare. Han var dock en respekterad ledare och en av de mest inflytelserika personerna i Sverige under 1800-talets första hälft.

Familj och privatliv
Mörner gifte sig 1810 med den förmögna Charlotta Arfwedson. De fick inga barn, men Charlotta spelade en viktig roll i makens karriär och var en starkt engagerad filantrop.

Mörner dog i Stockholm 1821 och begravs i Huddinge kyrka. Han efterlämnade sig ett rikt arv som militär, statsman och filantrop.