Karl XII - Freden i Ryswick 1697 - Ex. Bonde 2010 (möjligen Ex. Ehrensvärd 1910) - Ett eller möjligen två exemplar noterade i min inventering av Georg Hautsch - RRR

7 500 kr

Konungen uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswick i Holland avslutade freden den 20 september och den 30 oktober 1697 av Georg Hautsch (Nürnberg). Detta exemplar ingick i friherre Bondes samling på Ericsbergs slott och såldes i en post på Nordlinds auktion nr 6, 2010, nr 881. Traditionellt har tennmedaljerna betraktas som andra klassens objekt och har därför genom åren fått en styvmoderlig hantering. Utöver Bondes ex har jag endast noterat ytterligare ett exemplar i min inventering, nämligen Ehrensvärds medalj som såldes 1910. Möjligen kan dessa två exemplar vara identiska då  Carl Edvard Bonde var en mycket aktiv köpare under denna perioden, om det spekulativt då är frågan om samma exemplar, är det sålunda också den enda noterade i min omfattande inventering.  Tenn, SKM 18b (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 12b, med randskrift: "ET PACEM ET OTIVM DABO IN ISRAEL. PARALIP. XXII.", 12.58g, 37mm, kvalitet 01, RRR. Ett tillfälle för dig som söker sällsynta medaljer.


Carl Gotthard Bonde (1877-1937) var möjligen den mest aktiva samlaren sedan David Henrik Hildebrand (1712-1791). Under hans tid gjordes betydande kompletteringar av samlingen. Han hade täta kontakter med mynthandlarna Appelgren och Holmberg, genom vilka många förvärv gjordes och ett antal dubbletter såldes över åren. Köp gjordes även från utländska firmor efter första världskrigets slut. En betydande tillökning av samlingen skedde genom att delar av Conrad Quensels samling köptes år 1918; Quensel hade varit en flitig köpare på den Oldenburgska auktionen 1898. Under Carl Gotthard Bondes tid nästan fördubblades antalet mynt och medaljer i samlingen, vilken kom att omfatta drygt 7 000 objekt. Efter Carl Gotthard Bondes bortgång år 1937 innehades fideikommisset i över femtio år av hans son, hovjägmästaren friherre Carl Jedvard Bonde (1914-1988), fram till sin egen död 1988. Under Carl Jedvard Bondes förvaltning har hela samlingen bevarats intakt och varit tillgänglig för forskning. År 1963 beslutade riksdagen om avveckling av fideikommisset, vilket för Ericsbergs del skulle ske vid Carl Jedvard Bondes bortgång. Bondes samling, från fideikommisset efter Carl Jedvard Bonde, såldes av Ulf Nordlinds mynthandel i samarbete med Künker i Osnabrück som en del av denna avveckling.


Åtsida
Slottet Ryswick med dess trädgård, i  bakgrunden tornspiror i staden Delft. Överst flyger Ryktet med trumpet utblåsande ordet: "PAX". I avskärningen på två rader: "PAX RYSVICCEN• / SIS•"


Frånsida
En kvinna (Freden), stående på ett rutat plan, iklädd antik dräkt, med olivkvist i högra handen, hållande i den vänstra på ett band de fem fredslutande makternas vapensköldar omgivande den svenska. Vid kvinnans fötter årtalet 16 97 och vid högra kanten gravörens initialer: "G•H•". I omskriften: "CONCORDI PACE LIGABO•". Den latinska texten kan fritt översättas till: "Jag ska förbinda med en sammanslutning genom fred och harmoni".