Kristina - Westfaliska freden 1648 av Engelbert Kettler - En viktig milstolpe i Sveriges historia

7 500 kr

Kristina - Westfaliska freden 1648 - En viktig milstolpe i Sveriges historia
Westfaliska freden ingicks mellan Sverige och det tyska riket i Osnabrück den 15 augusti 1648. Fredsförhandlingarna hade börjat redan i mars 1644, och kejsaren förhandlade med fransmännen i Münster och med svenskarna i Osnabrück. Vid förhandlingarna var riksrådet Johan Adler Salvius Sveriges ledande representant.

Efter långa och besvärliga överläggningar stod det klart att Sverige kunde säkra ett antal besittningar i Tyskland: de delar av Pommern som låg väster om floden Oders nedre lopp (Vorpommern) och de pommerska områden som låg på östra sidan om floden och en del av Brandenburg. Därmed behärskade Sverige floden Oders mynning. Dessutom fick Sverige staden Wismar samt biskopsstiften Bremen och Verden vid Nordsjön...

Sverige tilldelades dessutom fem miljoner riksdaler som ersättning till de trupper som fanns i Tyskland och som skulle avvecklas - en summa som aldrig skulle betalas helt och som dessutom till viss del skulle behållas av svenskarna själva. Svenska armén och den svenska kronan fick behålla det krigsbyte som tagits och som fortfarande pryder svenska slott och museer. Sverige skulle också få upprätta universitet i de tyska besittningarna.

Drottningen Kristina fick i och med freden säte bland ständerna (stånd, samhällsklasser) i den tyska riksdagen med nummer fem i furstebänken som hertiginna av Bremen, Verden och Pommern, furstinna av Rågen och fru över Wismar. Namnen på de områden som Sverige fick vid freden hörde länge till baskunskaperna hos svenska skolbarn.

Westfaliska freden utgjorde slutet på trettioåriga kriget och befäste Sverige som stormakt - även om landets huvudstad låg i Europas utkant och stormaktsställningen skulle bli kortvarig.

En historiskt signifikant medalj i silver, 25.13g, 41mm, Hildebrand 28, varit buren som hederstecken, men hänganordning borttagen. Kvalitet 1+, Mycket sällsynt, RR, Graverad av Engelbert Kettler.


Åtsida
Tre flygande duvor vilka i var sin näbb bär en olivkvist, över en öppen krona och en spira liggande på en kudde på marken. I omskriften: "PAX • OPTIMA • RERVM • AO DNI • MDCXLVIII•24•oct•"


Frånsida
Korslagda oliv- och palmkvistar ovanför staden Münster, under stadens skyddsvallar gravörens initialer: "EK". I omskriften: "MONASTm CIV : EPLIS : LOCVs PACIS • VNLIS"