Nils Ludvig Rasmusson (1904-1973). Chef för Kungliga Myntkabinettet,ordförande för Svenska numismatiska föreningen. Graverad av Gunvor Svensson-Lundkvist

2 500 kr

Nils Ludvig Rasmusson (1904-1973) - Förste antikvarie, numismatiker, chef för Kungl. Myntkabinettet, SNF:s ordförande 1947-53 och 1962-73. Av Gunvor Svensson Lundkvist 1974 efter en av henne 1962 modellerad, större och gjuten medalj. Präglad 1975 av Huguenin Médailleurs S.A., Le Locle (Schweiz), där stamparna förvaras. Utgiven i samarbete med konstnären för att hedra Rasmussons minne; vinsten avsatt till en stipendiefond i dennes namn. Silver, 925/1000,  79.65g, 56 mm. SNF 53. Kvalitet 01, präglad i en numrerad upplaga av 150 exemplar. Detta exemplar är nummer 140. Medaljen präglades även i guld 18 karat, 127 g i en upplaga om 5 numrerade exemplar och brons 250 exemplar. Se vidare i NNUM 1974:10, s 268 f.


Åtsida
Rasmussons vänstervända bild. Under bilden text på tre rader: "NILS LVDVIG / RASMVSSON / 1904-1973". I högra fältet gravörens initialer: "G S L"


Frånsida
Livets träd med den latinska texten på fyra rader delvis placerat över trädets stam: "VIAM / QVAERIT / VIAM / MONSTRAT", som översatt kan tolkas som: "Vägen söker, vägen visar". Till höger i fältet en avbildning av en brakteat från Erik Eriksson (1234-1250) och under trädets rötter: SOC. NVM. SVEC. (Svenska Numismatiska Föreningen).


Mer om medaljens användning
Medaljen har delats ut som hedersgåva vid flera tillfällen (förutom att den ges i brons med randskrift till stipendiaterna). Här kan nämnas: 1979 till professor W. Hävernick, Hamburg, Schweizerische Numismatische Gesellschaft (båda silver med randskrift) och Pekka Sarvas, Helsingfors (brons); 1980 till klockgjutare Gösta Bergholtz vid årsmötet i Sigtuna (brons); 1981 i silver till Skånes Numismatiska Förenings 50-årsjubileum (med randskrift); samma år i silver och med randskrift, 4 exemplar, till medhjälpare vid "Myntets dag" på Statens historiska museum (L.O. Lagerqvist, Ernst Nathorst-Böös, Ulf Nordlind och Kotti Chave); 1982 i silver med randskrift till Växjö kommun och till Värends Numismatiska Förening, i brons (med randskrift) till läroverksadjunkt Gunnar Sundberg och landsantikvarie Lars Thor, Växjö; 1983 till The American Numismatic Society, som fyllde 125 år (brons), och till det nya Myntmuseet, Avesta (silver); 1986 till The Royal Numismatic Society (silver); 1987 till Numismatiska Föreningen i Åbo vid dess 50-årsjubileum (brons); 1991 till Commission Internationale de Numismatique (CIN) i Bryssel (silver).
Mer om Nils Ludvig Rasmusson
Han föddes den 3 maj 1904 i Svedala församling, Malmöhus län, och avled den 26 november 1973 i Sigtuna församling, Stockholms län, var en svensk numismatiker och museiman.


Efter att ha avlagt studentexamen år 1922 tog Rasmusson sin filosofie kandidatexamen år 1929 och filosofie licentiatexamen år 1938. Han arbetade som amanuens vid Lunds universitets historiska museums mynt- och medaljkabinett mellan åren 1927 och 1930, och vid Statens historiska museum år 1931. Han var tillförordnad andre antikvarie år 1944, tillförordnad antikvarie år 1945, förste antikvarie och avdelningsföreståndare vid Kungliga Myntkabinettet år 1946, samt avdelningschef mellan åren 1958 och 1970.


Rasmusson var sekreterare i Svenska numismatiska föreningen mellan åren 1934 och 1944, ordförande år 1947–1953 och 1962–1973 (med vice ordförandepost år 1944–1946 och 1953–1961). Han var även ledamot av granskningsnämnden för nya myntförslag år 1950–1951, ordförande i Svenska arkeologiska samfundet år 1957–1959, och i Svenska museimannaföreningens facksektion år 1958–1960 (med sekreterarposten år 1956–1958). Dessutom var han riksantikvariens suppleant i Statens heraldiska nämnd mellan åren 1953 och 1970.


Rasmusson invaldes som ledamot av Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia år 1952, av Vetenskapssamhället i Uppsala år 1957, och av Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien år 1960. Han tilldelades också filosofie hedersdoktorsgraden vid Lunds universitet år 1956.


Bland Rasmussons skrifter finns "Medaljer och jetoner slagna av Kungliga Vitterhetsakademien och Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1753–1953" (1953, andra omarbetade upplagan 1992), "Sveriges mynthistoria" (tillsammans med Eli Heckscher, 1945, tredje omarbetade upplagan 1961), "Svenska besittningsmynt" (1959), samt ett flertal avhandlingar, uppsatser och recensioner inom bland annat numismatik, heraldik och sfragistik. Det något ovanliga ordet sfragistik är benämningen för studiet av sigill, inklusive deras användning, design, tillverkning och historiska betydelse. Det innefattar även analys av inskriptioner och symboler på sigill samt deras användning i olika sammanhang, såsom officiell korrespondens, juridiska dokument och personlig identifikation.