Sevedh Bååt (1615-1669) av Johann Georg Breuer - En av Sveriges mest framstående och inflytelserika personligheter under 1600-talet- EXTREMT SÄLLSYNT

35 000 kr

Sevedh Bååt (1615-1669) av Johann Georg Breuer - EXTREMT SÄLLSYNT
Kvalitet god 1+, Hyckert I:46:1, silver, 50.2g, 47mm, svagt kvarvarande spår av förgyllning, varit buren som en hederstecken.
Slagen efter år 1668. Figurerna på frånsidan hänsyftar på Bååts riksskattmästareämbete, vilket han nämnda år tillträdde.


Åtsida
Bååts högervända bröstbild. I omskriften: "SEVEDH. BÅÅT. R. S. THESAURARI?  


Frånsida
Ett veckat band bakom en nyckel och ett ymnighetshorn, fullt av blad och frukter, lagda i kors och sammanhållna av bandet allt nedanför en stor, öppen krona. På bandet texten: "CVRA ET FIDE" som kan översättas till "med omsorg och trohet".


Erik Johan Bååt var en av Sveriges mest framstående och inflytelserika personligheter under 1600-talet. Hans betydelse sträckte sig långt bortom sina många titlar och ämbeten. Han var inte bara en friherre, riksråd, president i Generalbergsamtet, generalguvernör över drottning Kristinas domäner, president i Kammarkollegium och Svea hovrätt, lagman i Karelen, riksskattmästare, och kansler för universitetet i Dorpat, utan också en nyckelfigur i Karl XI:s förmyndareregering. Hans betydelse för Sveriges utveckling kan inte överskattas.

Erik Johan Bååt var en av de få personer som hade förmånen att tjäna både drottning Kristina och hennes efterträdare, kung Karl XI. Under Kristinas tid som regent styrde han över hennes domäner som generalguvernör och hade en avgörande roll i att hantera landets ekonomi och förvaltning. Hans insatser hjälpte till att förbättra Sveriges position på den internationella scenen.

När Karl XI besteg tronen som minderårig, blev Erik Johan Bååt en viktig stöttepelare i den förmyndareregering som styrde landet fram till kungen blev myndig. Hans kunskap och erfarenhet var ovärderlig för att hålla Sverige stabilt under denna tid av förändring och osäkerhet.

Utöver sina politiska uppdrag var Bååt även en framstående akademiker och utbildare, som tjänade som kansler för universitetet i Dorpat. Hans bidrag till utbildning och vetenskap hade långtgående effekter på Sveriges intellektuella utveckling.