Sven Adolf Hedin (1834-1905). Politiker, publicist - Upplaga 127 exemplar - Graverad av Erik Lindberg - En visionär tänkare som inte var rädd för att utmana status quo

2 500 kr

Sven Adolf Hedin (1834-1905). Politiker, publicist - En visionär tänkare som inte var rädd för att utmana status quo
Slagen för Svenska akademien 1947. Av Erik Lindberg. Silver. 45 mm. 44,61 g. Svensén 324. Ehrensvärd 439. Kvalitet 01. Präglad i en upplaga av endast 126 exemplar samt ett extra arkivexemplar till Kungliga myntkabinettets samling. Randprägling: "SILVER 1947".


Åtsida
Hedina vänstervända bröstbild, under bilden gravörens namn och årtal: "E.LINDBERG 1947". I högra fältet: "NAT (us) MDCCCXXXIV OB (iit) MCMV" (född 1834 död 1905). Längs kanten till vänster: "S. A. HEDIN"


Frånsida
Symboler för rättsvården och frihetskänslan vilande på toppen av en kolonn. Frihetsmössan liggande ovanpå lagboken, i bakgrunden ekkvistar. På lagboken texten: "LEX" (Lag). Under lagboken på en tavla texten: "LIBERTAS POPULI SCUTUM PATRIAE" (Folkfriheten var för honom fäderneslandets värn)


Av symbolerna på frånsidan avser lagboken (med ryggtiteln LEX'lag') rätts- vården, medan den frygiska mössan är sinnebild för friheten; eklövskvistarna kan tänkas symbolisera medborgerlig förtjänst i allmänhet. Hedins värnande av folkfriheten har karakteriserats så här: "Hedins främsta politiska patos var det demokratiska statsskicket. Han oavlåtliga strävan [...] var att slå vakt om det i våra grundlagar nedlagda konstitutionella styrelsesättet, att beivra alla missbruk därav och att söka utveckla såväl grundlag som praxis därhän, att regering ens befogenheter skulle kringskäras och i betydande utsträckning överlämnas till riksdagen." Mer om Hedin
Sven Adolf Hedin föddes den 23 april 1834 i Bo, Närke. Son till en präst, präglades hans liv av en stark tro på rättvisa och en vilja att förbättra samhället. Hedin studerade vid Uppsala universitet och blev fil. kand., men fann sin sanna passion i politik och journalistik. Hedin engagerades tidigt i den liberala rörelsen och blev en stark förespråkare för allmän rösträtt och allmän värnplikt. Han insåg att dessa reformer var avgörande för att skapa ett mer rättvist och demokratiskt Sverige. Hedins engagemang ledde till en framgångsrik karriär som politiker, där han representerade folket i riksdagen under många år.


Hedin var känd för sin skarpa penna och sin förmåga att formulera kraftfulla argument. Han var en fruktad debattör och en skicklig talare som inte tvekade att utmana makthavarna. Hedins kompromisslösa natur och starka övertygelse ledde till att han ibland hamnade i strid med både vänner och fiender. Hedin var inte bara en framstående politiker utan också en visionär tänkare. Han förespråkade kommunalisering av allmännyttiga företag och var en av de första att argumentera för olycksfalls- och ålderdomsförsäkring för arbetare. Hedins idéer lade grunden för den svenska sociallagstiftningen och bidrog till att förbättra levnadsvillkoren för många svenskar.

 

Trots sitt starka engagemang för demokrati och sociala reformer var Hedin en pragmatisk realist. Han insåg att vissa frågor krävde diplomatiska lösningar och var inte rädd för att kompromissa. Hedin förespråkade nordiskt samarbete och neutralitet i utrikespolitiska frågor, vilket var ovanligt i en tid präglad av stormaktsrivaliteter. Hedin arbetade outtröttligt för att förbättra Sverige och dess invånare. Han var en produktiv författare och journalist och publicerade många artiklar och böcker om politik, ekonomi och historia. Hedin donerade sitt personarkiv till Kungliga biblioteket och lämnade efter sig ett värdefullt arv för kommande generationer.


När den unge socialisten Zeth Höglund stod inför rätta 1905, vände han sig till Hedin för att få juridiskt stöd. Hedin, försvagad av sjukdom, kunde tyvärr inte hjälpa Höglund, men deras möte belyser Hedins förmåga att inspirera och ena människor från olika politiska läger. Höglund, som senare blev en ledande gestalt inom den svenska kommunistiska rörelsen, hyste alltid stor respekt för Hedin och hans livsverk.


Sven Adolf Hedin var en komplex och fascinerande personlighet som spelade en avgörande roll i svensk historia. Han var en passionerad kämpe för demokrati och sociala reformer, en skarp kritiker av orättvisor och en visionär tänkare som inte var rädd för att utmana status quo. Hedins arv lever vidare och inspirerar oss att fortsätta sträva mot ett mer rättvist och jämlikt samhälle.