Ulrika Eleonora förkunnar sitt trontillträde 1718 av Georg Wilhelm Vestner - MYCKET SÄLLSYNT

9 500 kr

Ulrika Eleonora låter förkunna den 7 december 1718 att hon som drottning tillträtt regeringen.
Så snart underrättelsen om brodern, konung Karl XII:s död, ankommit till Stockholm, uppträdde prinsessan i rådet och förklarade att hon på grund av arvsrätt övertog regeringen. Följande söndagen, den 7 december, lät hon i Stockholms kyrkor kungöra konungens död och sitt uppstigande på tronen. Även fast hon blivit erkänd som drottning av den från Norge återvändande armeen, blev hon tvungen att återtaga sin proklamation och i en skrivelse förklara att varken hon eller någon annan ägde arvsrätt till tronen. Först genom Ständernas val den 23 januari 1719 blev hon regerande drottning. Så väl valakten som drottningens försäkran och den nya regeringsformen, där bla regentens suveränitet avskaffades, är daterade först den 21 februari 1719.  


Om medaljen och dess sällsynthet - MYCKET SÄLLSYNT PROKLAMATIONSMEDALJ
En historiskt signifikant och viktig så kallad proklamationsmedalj. Dessutom är den intressant då drottningen strax efter sin proklamation och prägling av medaljen tvingades återta sin proklamation och snällt vänta på ständernas val några månader sedan. Hur medaljen verkligen kom att användas är outforskat och det förefaller mycket tveksamt om den kom att distribueras i någon omfattning, vilket stärks av medaljens stora sällsynthet.


Ett vackert exemplar i tenn, tekniskt ocirkulerad, med full präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett enda exemplar i tenn noterats, det här utbjudna. Jag har dock kännedom om ytterligare ett tennexemplar i privat ägo.


Medaljen i tenn saknades dessutom i samtliga större medaljsamlingar som sålts i modern tid såsom friherre Bondes samling som såldes åren 2008-2010 av Ulf Nordlind och Künker, Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel samt i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937.


Medaljen i silver är den som förekommer och har noterats totalt fem gånger, varav ett exemplar ingick i Sven Svenssons samling som såldes 1966 med objektsnummer 973, ett exemplar ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes 1937 av Felix Schlessinger med objektsnummer 544. Dock ska tilläggas att det är möjligt att både Cronas och Svenssons exemplar är dubbelräknade då inget av dessa var avbildade vid det ursprungliga försäljningstillfället, vilket i så fall medför att antalet kända silverexemplar också minskas.


I brons är medaljen betydligt sällsyntare och där har jag totalt noterat en försäljning vilken ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes 1937 av Felix Schlessinger med objektsnummer 545. Medaljen saknades helt i friherre Bondes samling som såldes åren 2008-2010. Totalt har jag sålunda registrerat, enligt ovan angivan statistiska källor, fem exemplar i silver, ett exemplar i brons och två exemplar i tenn. Medaljen i tenn torde därför vara extremt sällsynt. Graverad av Georg Wilhelm Vestner. Med original kopparstift, Kvalitet god 01, 25.63g, 42.5mm, Hildebrand 4.  


Åtsida
Drottningen i krona och kunglig mantel, med spiran i hand, och hennes gemål prins Fredrik, lagerkransad i hermelinsmantel, sitta bredvid varandra på troner ställda på en med mattor belagd upphöjning i ett rum med pelare och rosiga tapeter i fonden. Vid sidorna står de fyra riksståndens representanter, adelsmannen i antik dräkt med kask och spjut, prästen i korkåpa, borgaren med ett ankare och bonden med en spade. I omskriften: REDEVNT SATVRNIA REGNA" och i avskärningen: "PROCLAMAT. VII DEC: MDCCXVIII", hela texten översatt lyder: "Nu kommer den lyckliga tiden tillbaka. - Utropad den 7 december 1718".


Frånsidan
Text på sju rader inom lagerkrans: SALVE VLRICA ELEONORA SUEC: G. ET V. REGINA SALVE FRIDERICE. REGNI DVX SVPREM. DEVS VOS SERVET" som översatt lyder: Var hälsad, Ulrika Eleonora, svears, göters och venders drottning. Var hälsad, Fredrik, kunglig höghet. Må Gud bevara Eder".