Vita banksedlar - 14 Kopparskillngar 1804

3 250 kr

Vita banksedlar - 14 Kopparskillngar 1804
Kvalitet 1+/01, DSS 189, SS 3, Nr 59298